« SERIEUZE SKETCHSHOW - PUBLIC ENEMY NUMBER ONE IS ONSAMENHANGEND | Main | DRAMA IN KOSTUUM - EFFI BRIEST IS IETS VOOR JE VRIENDIN »

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Slecht geschreven stukje dit.
Een pluspunt van de film is dus dat Michelle Pfeiffer je raakt met haar acteerwerk, maar toch ook niet denderend acteert? En dat Cheri er 'stylish' uitziet?
Het moet niet gekker worden.

Jammer ook dat de hele plot zo uitgebreid wordt besproken (op de eindscene, waarin duidelijk wordt of het nog goedkomt, na)

Franse stijl cheri heeft ook nog pluspunten.. May I repost it? :)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)