« NEW YORK - GLENN BRANCA | Main | VANDAAG OP VBS »

Comments

lover

beste aan vice zijn de muziek features. geen bull shit over de muziek zelf, mùaar gewoon de mensen er achter. dat is het meest bepalende aan een plaat/groep.

en tenminste bands die we leren kennen, ipv bands te featuren die iedereen al kent en er daarom over te schrijven. thanx vicers.

ben

Alleen spijtig dat er zo weinig goeie muziek gemaakt wordt dat vice zich tot de middelmaat moet verlagen om toch iets nieuws te kunnen ontdekken.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)